Language Assistance

Switch to:

Language Assistance

 

ATTENTION: Language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-251-7722 (TTY: 711).

Español (Spanish):

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-800-251-7722 (TTY: 711).

Português (Portuguese):

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.
Ligue para 1-800-251-7722 (TTY: 711).

Polski (Polish):

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.
Zadzwoń pod numer 1-800-251-7722 (TTY: 711).

中文  (Chinese):

注意:如果您使用中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-251-7722 (TTY: 711)。

Italiano (Italian):

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica
gratuiti. Chiamare il numero 1-800-251-7722 (TTY: 711).

Français (French):

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
Appelez le 1-800-251-7722 (ATS: 711).

Kreyòl Ayisyen  (French Creole):

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.
Rele 1-800-251-7722 (TTY: 711).

Русский  (Russian):

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните 1-800-251-7722 (телетайп: 711).

Tiếng Việt  (Vietnamese):

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số 1-800-251-7722 (TTY: 711).

العربية (Arabic):

arabic language assistance

한국어  (Korean):

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
1-800-251-7722 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.

Shqip  (Albanian):

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.
Telefononi në 1-800-251-7722 (TTY: 711).

हिंदी (Hindi):

ध्यान दें: यदद आप द िंदी बोलते ैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा स ायता सेवाएिं उपलब्ध ैं। 1-800-251-7722
(TTY: 711) पर कॉल करें।

Tagalog (Filipino):

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika
nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-251-7722 (TTY: 711).

λληνικά (Greek):

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες
παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-800-251-7722 (TTY: 711).

ខ្មែរ (Cambodian):

ប្រយ័ត្ន៖ បរើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជំនួយខ្ននកភាសា បោយមិនគិត្ឈ្នួល គឺអាចមានសំរារ់រំបរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-800-251-7722 (TTY: 711)។

ગુજરાતી (Gujarati):

સચુ ના: જો તમ ે ગજુ રાતી બોલતા હો, તો નન:શલ્ુ ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો
1-800-251-7722 (TTY: 711).